Direct aanvragen

Nieuwsartikelen - Sonell

Strategisch Opleiden & Ontwikkelen

Strategisch Opleiden & Ontwikkelen is voor uw organisatie en medewerkers nét zo belangrijk als het service en onderhoudscontract van uw machinepark of koffiemachine.

Waarom is dit belangrijk?

Waardering, erkenning, uitdagend werk het zijn allemaal begrippen die ervoor zorgen dat uw medewerkers bind en boeit. Het is altijd van belang om medewerkers te binden en te boeien, door de huidige krapte op de arbeidsmarkt staat dit momenteel hoog op de prioriteitenlijst. In dit rijtje mag Opleiding & Ontwikkeling niet meer ontbreken.

Opleiding & Ontwikkeling is net zo belangrijk: het up-to-date houden van kennis, het vergaren van nieuwe kennis en het ontwikkelen in diverse competenties. Medewerkers willen blijven ontwikkelen, zowel werk gerelateerd als persoonlijk. Hoewel er geen wettelijke verplichting is om een opleidingsplan op te stellen, is er voor u als werkgever wel een wettelijke verplichting om Opleiding & Ontwikkeling aan uw medewerkers aan te bieden.

Dit is geen eenmalige activiteit waar u “even” met uw medewerkers over dient te spreken. Het moet als proces verankerd zijn in uw organisatie. Dit proces stemt u af op uw organisatiebeleid zodat de persoonlijke doelstellingen van de medewerkers in lijn zijn met uw organisatie doelstellingen en vice versa. Dit zorgt niet alleen voor persoonlijke groei, maar ook voor groei van de organisatie.

Dit is natuurlijk een grote uitdaging, maar Sonell kan hierbij helpen!

Ontwikkeling is niet vrijblijvend, er moeten afspraken worden gemaakt hoe dit vorm gegeven gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een organisatie breed opleidingsplan waar de persoonlijke ontwikkelingsplannen integraal onderdeel van uitmaken.

Binnen het MKB segment is Opleiding & Ontwikkeling vaak op een hele ‘discrete’ manier aanwezig. Sonell kan u helpen om het meer zichtbaar te maken binnen uw organisatie zodat het voor uw medewerkers duidelijk is dat u wilt investeren in uw medewerkers.

Het verschil maken

Voor sollicitanten kan een werkgever die waarde hecht aan persoonlijke opleidingsplannen hét verschil maken in de keuze. Het is één van de manieren waarmee u potentiele medewerkers kan laten zien dat ze bij u op dat vlak aan het juiste adres zijn.

Samen kunnen we gaan onderzoeken hoe we dit kunnen implementeren bij uw organisatie en welke hulpmiddelen daarbij gebruikt kunnen worden.

Door gebruik te maken van de ESF subsidie kan een gedeelte van de investering die u doet gesubsidieerd worden. De kosten kunnen gedeeltelijk worden betaald vanuit de ESF-subsidie die Sonell voor u kan aanvragen. Wilt u geïnformeerd worden over de laatste aanvraagperiode voor de ESF subsidie, geef dan uw gegevens door aan Danielle Teulings op d.teulings@sonell.nl.

 


AVG – één jaar later

Er was vóór 25 mei 2018 veel ophef over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar is dit terecht geweest?

Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat er één privacywet is die aansluit op het digitale tijdperk van nu.

Wat heeft de AVG vorig jaar allemaal teweeg gebracht?

Ondanks dat er nu niet continu over gesproken wordt, heeft de invoering al enkele gevolgen gehad. Hieruit blijkt mede dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) harder optreedt en meer preventief aan het handelen is.

De AP (2019) heeft diverse onderzoeken uitstaan om te beoordelen of organisaties zich houden aan de AVG. Zo hebben zij bij 45 banken en 93 verzekeraars onderzocht of er een functionaris gegevensbescherming (FG) is aangesteld, dit is een verplichting voor deze organisaties. Zij hebben ook van 30 private organisaties, in onder meer de energiesector, media en handel, de verwerkingsovereenkomst gecontroleerd op juistheid.

Ook de Nederlandse bevolking is meer op zijn hoede. De AP (2019) meldt dat er in 2018 ruim 20.000 datalekken zijn gemeld en dat dit aantal een verdubbeling is ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste meldingen zijn voortgekomen uit het feit dat persoonsgegevens zijn verstuurd naar een verkeerde ontvanger. Daarnaast zijn persoonsgegevens ‘kwijt geraakt’ door bijvoorbeeld een verloren of gestolen laptop of usb-stick, hacking, phishing of malware. Het gaat in de meeste gevallen om NAW-gegevens, gegevens over geslacht, medische gegevens en BSN’.

Uw organisatie en de AVG

Waarschijnlijk heeft ook u veel gedaan om uw organisatie AVG-proof te maken. Met behulp van het stappenplan (klik hier) kunt u nog eens nagaan of u alle stappen juist heeft doorlopen. Tevens kunt u bepalen waar nog een verbeterslag nodig is.

Het is voor iedere organisatie van belang dat zij duidelijk zijn over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens van bijv. personeel, klanten of sollicitanten. Daarom is het hebben van een privacyverklaring noodzakelijk en deze moet zichtbaar zijn voor de doelgroep.

Sonell kan u ondersteunen bij het opstellen en implementeren maar ook uw huidige verklaring toetsen op juistheid. Neem hiervoor contact op met Danielle Teulings via d.teulings@sonell.nl.

 

 

Bronnen:

Autoriteit persoonsgegevens (2019, 29 januari) AP ontvangt bijna 21.000 datalekken in 2018. Opgehaald van https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-ontvangt-bijna-21000-datalekken-2018

Autoriteit persoonsgegevens (2019, 14 januari) Banken en verzekeraars voldoen aan FG-verplichtingen na controle AP. Opgehaald van https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/banken-en-verzekeraars-voldoen-aan-fg-verplichtingen-na-controle-ap


Laatste kans om gebruik te maken van ESF subsidie voor investeringen in duurzame inzetbaarheid

MKB-ondernemers laten subsidiemogelijkheden vaak onbenut

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers subsidiemogelijkheden vaak onbenut laten. Enerzijds doordat ze door de bomen het bos niet zien en anderzijds doordat ze er gewoon geen weet van hebben. Sonell is hiervoor uw zesde zintuig.

Wij signaleren subsidiekansen en ondersteunen u bij het gehele traject; van voorbereidingen voor een succesvolle aanvraag,  advies en begeleiding tijdens de uitvoering en implementatie tot de administratieve afhandeling. Waardoor u de ESF-subsidie (maximaal € 12.500,-) ook daadwerkelijk krijgt uitgekeerd.

Duurzame inzetbaarheid bevorderen bij uw organisatie?

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Voor 2019 kunt u maar één keer een subsidieaanvraag indienen bij het Europees Sociaal Fonds.

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip en diverse trajecten kunnen hieronder opgepakt worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Stimuleren van de leercultuur;
  • Bevorderen van gezond en veilig werken;
  • Bevorderen van de interne mobiliteit.

Bij ieder project, dat hoogstens 12 maanden mag duren, is het van belang dat de medewerkers actief worden betrokken. De arbeids- en organisatiedeskundigen van Sonell gaan daarom samen met u en uw medewerkers aan de slag met het definiëren van de doelstellingen, het opstellen van een plan om deze doelstellingen te behalen en biedt begeleiding aan gedurende de uitvoering van het plan.

ESF 2019

Belangrijk voor u als ondernemer is dat er voor 2019 maar één kans bestaat om de ESF-aanvraag in te dienen. Dit aanvraagtijdvak gaat open op 8 april en sluit op 12 april.

  • Het totale subsidiebudget voor de ESF-ronde van 2019 bedraagt € 15 miljoen
  • De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten.
  • Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000,- aan subsidiabele projectkosten.
  • Indien het subsidieplafond van 15 miljoen wordt overschreden vindt afhandeling plaats op basis van loting.

Sonell en ESF-trajecten

Sinds de start van deze subsidie heeft Sonell al veel trajecten begeleid en met succes afgerond en ingediend. Hierdoor hebben onze arbeids- en organisatiedeskundigen ruime ervaring en kunnen samen met u, uw plannen voor duurzame inzetbaarheid concretiseren en begeleiden.  

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden, neem dan contact op met Jasper Verhelst of Michiel Decates via telefoonnummer 0413-314132.