Direct aanvragen


Nieuwsartikelen - Sonell

Reactie bewindslieden EZK op debat steun- en herstelpakket

De minister en staatssecretaris van EZK hebben in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op moties die zijn ingediend tijdens het debat over de uitbreiding van het economische steun- en herstelpakket. Tijdens dit debat heeft de minister enkele toezeggingen gedaan.

Verlaging vastelastendrempel

Een verdere verlaging van de vastelastendrempel van € 3.000 naar € 1.500 in plaats van naar € 2.000 per maand is voor RVO.nl uitvoerbaar. De bewindslieden laten het oordeel over een motie van deze strekking aan de Kamer.

Overleg detailhandel

Het ministerie van EZK is in overleg met de detailhandel over de mogelijkheden om gebruik te maken van andere onderdelen van het Europese steunkader dan het onderdeel waar de TVL onder valt.

Onderzoek problematiek starters

Er wordt onderzoek gedaan naar de problematiek van recent gestarte ondernemers. Uiterlijk 31 maart wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

Uitbreiden startersregeling

De motie over het toevoegen van ondernemers, die zijn gestart na 30 september 2019, aan de TVL wordt verwerkt in de aparte startersregeling. Deze regeling wordt aan de Europese Commissie voorgelegd ter goedkeuring. De regeling kan niet eerder dan in april worden opengesteld.

Subsidie speciale kosten land- en tuinbouw

De motie waarin gevraagd wordt om de subsidie voor speciale kosten voor de land- en tuinbouw ook in het tweede kwartaal te laten gelden, wordt meegenomen in de TVL voor het tweede kwartaal aan de Europese Commissie.

Openstelling en wijzigingsregeling TVL eerste kwartaal

De goedkeuring van de Europese Commissie voor de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 (TVL Q1) en voor de wijzigingen in de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 wordt op korte termijn verwacht. De openstelling van de TVL Q1 volgt zo snel mogelijk.
Er komt een wijzigingsregeling met de aanpassingen van 21 januari jl. Daarin wordt ook een eenmalige opslag opgenomen voor annuleringskosten van reisondernemers. Deze opslag van 3,4% komt bovenop het TVL-percentage.

Huur bedrijfsruimte

Volgens uitspraken in kort geding hebben huurders van bedrijfsruimte recht op huurverlaging als zij door de COVID-19-maatregelen een zodanig omzetverlies lijden dat in redelijkheid niet geheel ten laste van de huurder hoort te komen. Deze jurisprudentielijn is bevestigd in enkele bodemprocedures. De rechter komt daarbij vaak uit op 50% voor de periode waarin maatregelen van kracht waren. De bewindslieden willen afzien van overheidsingrijpen.


Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Tussen 16 december 2020 en 8 februari jl. was de reguliere kinderopvang voor de tweede keer gesloten. De buitenschoolse opvang is ook na 8 februari nog dicht. Eerder was de kinderopvang dicht van 16 maart tot 7 juni 2020. Ouders zijn gecompenseerd voor hun bijdrage in de kosten van kinderopvang via de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO). Voor de tweede sluitingsperiode komt er een vergelijkbare tegemoetkoming.

Ouders ontvangen automatisch een tegemoetkoming op basis van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren dat is geregistreerd en de doorgegeven hoogte van het inkomen. De tegemoetkoming is een benadering van de betaalde eigen bijdrage. De tegemoetkoming is gebaseerd op het maximale door de overheid vastgestelde uurtarief. De tegemoetkoming geldt niet voor eventuele extra uren noodopvang. Het is niet de bedoeling dat de kinderopvang deze uren in rekening brengt. Het is de bedoeling om de gewijzigde TTKO half maart gereed te hebben. De uitbetaling aan ouders is gepland voor half april, afhankelijk van wanneer de buitenschoolse opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting.

Er zijn ook ouders die de kosten van kinderopvang geheel zelf dragen. Voor deze groep komt een Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang Zonder Overheidsvergoeding (TTKZO). Deze tegemoetkoming heeft betrekking op de eerste en de tweede sluitingsperiode. Voor de TTKZO is een aanvraag nodig omdat de overheid niet over de benodigde gegevens beschikt. De Sociale Verzekeringsbank gaat deze regeling uitvoeren. Het voornemen is dat het aanvraagloket voor de TTKZO per 1 mei 2021 opengaat.


Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s gepubliceerd. Vanaf 15 maart 2021 is het mogelijk voor ondernemers en non-profitinstellingen om maximaal € 5.000 subsidie te krijgen bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto. De regeling ziet op bedrijfsauto’s met voertuigclassificatie N1 (totaal toelaatbare massa tot 3.500 kg) of N2 (3.500 tot 4.250 kg). De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs resp. de verkoopprijs.

Voor de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • op het moment van de subsidieaanvraag is de aanvrager nog geen onherroepelijke verplichtingen aangegaan en is de bedrijfsauto nog niet tenaamgesteld;
  • de overeenkomst is niet eerder gesloten dan op 1 januari 2021;
  • de netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2) bedraagt € 20.000 of meer;
  • de auto mag geen loodbatterijen gebruiken voor de aandrijving; en
  • de actieradius bedraagt minimaal 100 km.

De subsidieontvanger is verplicht om de bedrijfsauto waarvoor subsidie is verleend gedurende drie jaar op zijn naam gesteld te houden. De regeling vervalt met ingang van 15 maart 2026.