Direct aanvragen

 

Nieuwsartikelen - Sonell

Werkplezier raakt alles in uw organisatie!

Wanneer een werknemer werkplezier ervaart, krijgt de werknemer meer energie van het werk dan dat het kost. De werknemer komt bevlogen naar het werk en het werk wordt met plezier uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de werknemer dit ervaart, zal er een juiste match moeten zijn met de behoefte van de werknemer en de behoefte van de werkgever.

Tijdens de sollicitatieprocedure moet al duidelijk worden of deze match er is. Het is daarom van belang om gedurende de sollicitatieprocedure te zien of de potentiele werknemer een geschikte kandidaat is voor de organisatie, maar ook of de organisatie geschikt is voor de potentiele werknemer.

De startperiode van de werknemer is hét moment om de behoeftes op elkaar af te stemmen. Sonell kan ondersteuning bieden in deze periode. Zie hier onze dienstverlening ten tijde van het startperiode.

Ontwikkeling van de organisatie, maar ook de ontwikkeling van de werknemer, kan ervoor zorgen dat de behoeftes verschuiven. Het afstemmen van de organisatiebehoefte en de behoefte van de werknemer is dan ook een continueproces. Het is daarom belangrijk om met elkaar te blijven communiceren over de wederzijdse behoeftes. Een middel hiervoor is de beoordelingscyclus met functionerings- en beoordelingsgesprekken. Benader Sonell voor ondersteuning in deze cyclus, klik hier voor meer informatie.

Naast communicatie zijn er verschillende factoren te benoemen die zorgdragen voor de match. Hierbij kan gedacht worden aan functie-inhoud, werk-privébalans, beloning, arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijkheden, collega’s. Maar ook aan de organisatiestructuur en –cultuur; is een organisatie bijvoorbeeld resultaatgericht of mensgericht en in wat voor soort organisatie werkt de werknemer graag.

Een 100% match komt zelden voor. Een werkgever kan namelijk niet voldoen aan alle behoefte van de individuele werknemer. Dit is natuurlijk ook niet nodig, het gaat om alle factoren tezamen waarbij de ene factor kan opwegen tegen een andere factor. De match kan ook door allerlei omstandigheden overgaan waardoor het besluit genomen wordt afscheid van elkaar te nemen. Lees hiervoor 'zonder problemen afscheid nemen' op onze website.

Kortom Sonell kan helpen bij het vinden en behouden van de match zodat de werknemer werkplezier ervaart en blijft ervaren, maar biedt ook ondersteuning indien deze match overgaat. Neem contact op met Jasper Verhelst om eens te kijken wat Sonell kan doen voor het werkplezier van u werknemer.

De investering voor het bevorderen van het werkplezier kan worden gesubsidieerd door middel van de ESF subsidie. Klik hier voor meer informatie over deze subsidie.


Laatste kans om gebruik te maken van ESF subsidie voor investeringen in duurzame inzetbaarheid

MKB-ondernemers laten subsidiemogelijkheden vaak onbenut

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers subsidiemogelijkheden vaak onbenut laten. Enerzijds doordat ze door de bomen het bos niet zien en anderzijds doordat ze er gewoon geen weet van hebben. Sonell is hiervoor uw zesde zintuig.

Wij signaleren subsidiekansen en ondersteunen u bij het gehele traject; van voorbereidingen voor een succesvolle aanvraag,  advies en begeleiding tijdens de uitvoering en implementatie tot de administratieve afhandeling. Waardoor u de ESF-subsidie (maximaal € 12.500,-) ook daadwerkelijk krijgt uitgekeerd.

Duurzame inzetbaarheid bevorderen bij uw organisatie?

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Voor 2019 kunt u maar één keer een subsidieaanvraag indienen bij het Europees Sociaal Fonds.

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip en diverse trajecten kunnen hieronder opgepakt worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Stimuleren van de leercultuur;
  • Bevorderen van gezond en veilig werken;
  • Bevorderen van de interne mobiliteit.

Bij ieder project, dat hoogstens 12 maanden mag duren, is het van belang dat de medewerkers actief worden betrokken. De arbeids- en organisatiedeskundigen van Sonell gaan daarom samen met u en uw medewerkers aan de slag met het definiëren van de doelstellingen, het opstellen van een plan om deze doelstellingen te behalen en biedt begeleiding aan gedurende de uitvoering van het plan.

ESF 2019

Belangrijk voor u als ondernemer is dat er voor 2019 maar één kans bestaat om de ESF-aanvraag in te dienen. Dit aanvraagtijdvak gaat open op 8 april en sluit op 12 april.

  • Het totale subsidiebudget voor de ESF-ronde van 2019 bedraagt € 15 miljoen
  • De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten.
  • Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000,- aan subsidiabele projectkosten.
  • Indien het subsidieplafond van 15 miljoen wordt overschreden vindt afhandeling plaats op basis van loting.

Sonell en ESF-trajecten

Sinds de start van deze subsidie heeft Sonell al veel trajecten begeleid en met succes afgerond en ingediend. Hierdoor hebben onze arbeids- en organisatiedeskundigen ruime ervaring en kunnen samen met u, uw plannen voor duurzame inzetbaarheid concretiseren en begeleiden.  

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden, neem dan contact op met Jasper Verhelst of Michiel Decates via telefoonnummer 0413-314132.


Bruikleenovereenkomst nut of noodzakelijk kwaad?

Als werkgever stelt u bedrijfseigendommen ter beschikking aan uw werknemer. Dit zijn waardevolle middelen denk bijvoorbeeld aan een laptop, tablet, mobiele telefoon, gereedschap, sleutels enzovoorts.

Wat nou als iemand voor langere tijd dreigt uit te vallen wegens arbeidsongeschiktheid? Of als iemand uit dienst gaat en de waardevolle middelen niet inlevert?

Het is goed om afspraken te maken omtrent bruikleen van waardevolle bedrijfseigendommen en deze vast te leggen; dit is namelijk niet vanzelfsprekend. Een bruikleenovereenkomst is daar hét middel voor. Hierin komen u en uw werknemer overeen welke afspraken u wilt handhaven omtrent de bruikleen van de bedrijfseigendommen. 

De werknemer heeft daardoor een aantoonbaar recht om de geleende bedrijfseigendommen te mogen gebruiken. Als werkgever heeft u hier voordeel bij indien er bijvoorbeeld beschadiging of diefstal optreedt. 

In de overeenkomst kunnen afspraken worden opgenomen als de werknemer bijvoorbeeld voor langere tijd dreigt uit te vallen wegens arbeidsongeschiktheid, maar ook dat de werknemer direct de bedrijfseigendommen bij uitdiensttreding moet inleveren. Om dit te borgen is het aan te bevelen om het getekende in ontvangst genomen formulier in het personeelsdossier op te nemen of daar te registeren. Mocht de (ex-)werknemer dit nalaten, biedt dit juridische document houvast.