Direct aanvragen

 

Nieuwsartikelen - Sonell

Effectieve teams en feedback

2019 Is van start, de evaluatiegesprekken zijn achter de rug en de ontwikkelplannen staan weer voor de deur. Rond de besprekingen van de doelstellingen voor 2019  krijg je vaak de management clichés om je oren gegooid: we moeten elkaar meer feedback geven, ook moeten we out of the box denken, win-win opportunity’s creëren, plannen fine-tunen en ‘eigenaarschap tonen’. De laatste is zelfs uitgeroepen tot het ergste kantoorwoord van 2018!

Even terug naar feedback, de ergernis rond de term feedback wordt veelal veroorzaakt door de manier waarop het gebruikt wordt: vaak op een verkeerde manier. Medewerkers horen het management vaak zeggen: ‘je moet meer feedback vragen en geven.’ En dat is het dan. Zo krijgt het de connotatie dat je iets niet goed doet en de volledige verantwoordelijkheid bij jou ligt. Dat is niet leuk om te horen. Daar komt bij dat vele gewoonweg niet weten hoe ze op de juiste manier feedback kunnen geven en het ook eng vinden om aan klanten, collega’s en medewerkers feedback te vragen of te geven.

Feedback of feedforward is effectief als het op een goede wijze gebracht wordt. Wat is dan goed? Daar kun je rekening mee houden als je er vanuit gaat dat één ieder op een andere manier open staat voor feedback. Het D4-model van Insights Discovery geeft daarbij ondersteuning en stelt je in staat om te praten over de dingen achter de dingen. Hiermee kun je je kwetsbaar opstellen en toch krachtig zijn. In de vier stappen geef je effectieve feedback. Let wel als je dit vanuit jezelf (ik persoon) brengt. Zowel in positieve zin als in opbouwende zin.

De stappen zijn:

Data                                                               Dieper gevoel

Wat zijn de feiten?                                         Hoe voelt u zich?

Wat is er daadwerkelijke gebeurd?               Kijk naar fysieke gewaarwording en emoties;

Houd u aan de feiten;                                    Het gaat om UW gevoelens – hier valt niets op af te dingen.

Zorg dat deze onweerlegbaar zijn. 


Dramatische interpretatie                             Doen

Wat schiet er door uw hoofd?                       Wat moeten anderen volgens u Doen?

‘Beklim uw ladder’ en vertel anderen            Wat hebt u feitelijk GEDAAN?

over uw ‘innerlijke dialoog’.


Effectieve teams

Gelukkig zijn op je werkplek geeft uitstekende resultaten! Uitstekende resultaten behaal je echter niet alleen. Uit onderzoek is gebleken dat 65% van de problemen binnen teams verdwijnt door een betere relatie tussen de teamleden en daar kan feedback of feedforward een grote rol in betekenen. Sonell gelooft dat goed functionerende teams de bouwstenen van een succesvolle organisatie zijn. Een goede balans, focus en cohesie zijn dus erg belangrijk. Sonell helpt teams die balans te vinden en optimaal te functioneren, ook in moeilijke tijden.
We laten teams goed naar zichzelf kijken. Hoe goed werken ze nu écht samen? Presteren ze op het hoogst haalbare niveau? Samen met het team werken we aan barrières en verbeterpunten, waardoor het team vele malen meer wordt dan een optelsom van de afzonderlijke teamleden.

De kleurentaal van Insights Discovery is makkelijk te begrijpen en makkelijk te onthouden. Daardoor blijven mensen de taal dagelijks gebruiken en wordt feedback geven en vragen een stuk gemakkelijker!

Heeft u vragen of wilt u aan de slag met Insights Discovery, neem dan contact op.
Jasper Verhelst is geaccrediteerd om te werken met de Insights Discovery® systematiek.
‘© The Insights Group Ltd, 2018. All rights reserved.’


Tweede Kamer heeft de WAB aangenomen

De wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen door de Tweede Kamer. Wanneer deze ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal dit veranderingen teweeg gaan brengen voor u als werkgever.
Graag informeren wij u alvast over de mogelijke veranderingen!

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel WAB aangenomen. Deze wet dient ervoor te zorgen dat de verschillen tussen vast en flexwerken worden verkleind. De WAB maakt volgens minister Koolmees deel uit van een breder pakket om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit betekent voor u het volgende: 

 • U mag drie tijdelijke contracten in drie jaar gaan aanbieden. Dit is nu nog drie tijdelijke contracten in twee jaar.
 • Transitievergoeding is een financiële vergoeding die een werknemer krijgt wanneer hij/zij ontslagen  wordt. De voorwaarden van de transitievergoeding zullen wijzigen. Nu is de voorwaarden dat een werknemer hier recht op heeft nadat hij 2 jaar of langer in dienst is bij uw. In de WAB is opgenomen dat de werknemer hier direct recht op heeft bij indiensttreding. Ook de manier waarop de transitievergoeding berekend moet worden zal veranderen.
 • Bij het aanvragen van ontslag bij de kantonrechter, dient er sprake te zijn van een ‘redelijke grond’. In de wet zijn acht verschillende gronden opgenomen waaruit de werkgever één grond in volledigheid dient aan te dragen als ontslaggrond. Door de WAB wordt het weer mogelijk om verschillend grondslagen te combineren onder de naam cumulatiegrond bij ontslag. Wanneer de rechter op basis van deze grond het ontslag goedkeurt, kan dit wel leiden tot een hogere vergoeding aan de werknemer.
 • Ten aanzien van oproepkrachten:
  * Oproepkrachten dienen minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen tenzij hiervan wordt afgeweken in de cao.
  * Ieder jaar dient u oproepkrachten een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De omvang kunt u baseren op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande 12 maanden

In de WAB is daarnaast opgenomen dat Payrollbedrijven geen uitzendbeding kunnen overeenkomen met hun werknemer en/of een ruimere ketenbepaling kunnen hanteren. De werknemer die officieel werkt bij een Payrollbedrijf zal daarnaast dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemer die bij de werkgever werkt.

Dus mocht u momenteel met een vraagstuk zitten omtrent arbeidsovereenkomsten voor nieuwe of bestaande werknemers of wilt u een arbeidsovereenkomst ontbinden? Neem dan vrijblijvend contact op met Michiel Decates op nummer 041-3314132.


Laatste kans om gebruik te maken van ESF subsidie voor investeringen in duurzame inzetbaarheid

MKB-ondernemers laten subsidiemogelijkheden vaak onbenut

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers subsidiemogelijkheden vaak onbenut laten. Enerzijds doordat ze door de bomen het bos niet zien en anderzijds doordat ze er gewoon geen weet van hebben. Sonell is hiervoor uw zesde zintuig.

Wij signaleren subsidiekansen en ondersteunen u bij het gehele traject; van voorbereidingen voor een succesvolle aanvraag,  advies en begeleiding tijdens de uitvoering en implementatie tot de administratieve afhandeling. Waardoor u de ESF-subsidie (maximaal € 12.500,-) ook daadwerkelijk krijgt uitgekeerd.

Duurzame inzetbaarheid bevorderen bij uw organisatie?

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Voor 2019 kunt u maar één keer een subsidieaanvraag indienen bij het Europees Sociaal Fonds.

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip en diverse trajecten kunnen hieronder opgepakt worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Stimuleren van de leercultuur;
 • Bevorderen van gezond en veilig werken;
 • Bevorderen van de interne mobiliteit.

Bij ieder project, dat hoogstens 12 maanden mag duren, is het van belang dat de medewerkers actief worden betrokken. De arbeids- en organisatiedeskundigen van Sonell gaan daarom samen met u en uw medewerkers aan de slag met het definiëren van de doelstellingen, het opstellen van een plan om deze doelstellingen te behalen en biedt begeleiding aan gedurende de uitvoering van het plan.

ESF 2019

Belangrijk voor u als ondernemer is dat er voor 2019 maar één kans bestaat om de ESF-aanvraag in te dienen. Dit aanvraagtijdvak gaat open op 8 april en sluit op 12 april.

 • Het totale subsidiebudget voor de ESF-ronde van 2019 bedraagt € 15 miljoen
 • De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten.
 • Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000,- aan subsidiabele projectkosten.
 • Indien het subsidieplafond van 15 miljoen wordt overschreden vindt afhandeling plaats op basis van loting.

Sonell en ESF-trajecten

Sinds de start van deze subsidie heeft Sonell al veel trajecten begeleid en met succes afgerond en ingediend. Hierdoor hebben onze arbeids- en organisatiedeskundigen ruime ervaring en kunnen samen met u, uw plannen voor duurzame inzetbaarheid concretiseren en begeleiden. 

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden, neem dan contact op met Jasper Verhelst of Michiel Decates via telefoonnummer 0413-314132.