Direct aanvragen

 

Nieuwsartikelen - Sonell

Privacyverklaring

Als organisatie en als werkgever bent u wettelijk verplicht om mede te delen welke privacygevoelige gegevens u verzamelt en met welk doel u dit doet. Hierbij kunt u denken aan gegevens die u bewust verzamelt om meer over uw klanten te weten te komen, maar ook gegevens die u verzamelt om aan wet- en regelgeving te voldoen. Om betrokkenen te informeren over welke gegevens u verzamelt dient u de betrokkenen een privacy statement, of wel een privacyverklaring, voor te leggen.

In een privacyverklaring legt u uit hoe uw organisatie omgaat met persoonsgegevens van betrokkenen. Hierdoor wordt de verwerking van gegevens voor iedereen transparant en kunnen verwachtingen tussen betrokkenen worden afgestemd.

Wanneer er gesproken wordt over betrokkenen kunt u bijvoorbeeld denken aan sollicitanten, werknemers en klanten. Voor al deze betrokkenen dient er een privacyverklaring te worden opgemaakt. Sonell richt zich op de privacyverklaring voor werknemers en voor sollicitanten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verstaat onder persoonsgegevens ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan naam, adres en woonplaats van uw werknemer. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. U als werkgever verwerkt dan ook diverse van deze persoonsgegevens, waardoor u ook verplicht bent om een privacyverklaring te overhandigen aan diegene van wie u de persoonsgegevens verwerkt. Rondom de privacyverklaring geeft Sonell u graag enkele tips:

Duidelijke en heldere taal
Dit document is een wettelijke verplichting waarin de betrokkenen worden geïnformeerd over hoe er wordt omgegaan met hun persoonsgegevens. De informatie over de gegevensverwerking moet beknopt, transparant en begrijpelijk zijn voor alle betrokkenen. Denk vanuit de lezer, niet vanuit de wet.

Toegankelijkheid
Overhandig het documenten aan de werknemers zodra zij in dienst komen bij uw organisatie. Daarnaast is het ook van belang dat werknemers gemakkelijk toegang hebben tot dit document, bijvoorbeeld door dit te delen op uw intranetpagina. Voor sollicitanten is het belangrijk dat er een privacyverklaring op uw website staat en zodat zij zich daarvan ook bewust zijn. Plaats de privacyverklaring voor sollicitanten bijvoorbeeld bij de vacatures.

Aan de slag!

Heeft u nog geen privacyverklaring voor sollicitanten en/of uw werknemers, dan kunnen wij u hiermee helpen. Sonell kan voor u een privacyverklaring opstellen. We kunnen ook beoordelen of uw huidige privacyverklaring juridisch in orde is. Daarnaast kunnen wij u adviseren bij de implementatie van de privacyverklaring binnen uw organisatie.

Heeft u nog geen privacyverklaring voor sollicitanten en/of uw werknemers, dan kan Sonell u daarbij helpen. Neem vrijblijvend contact op met een van onze collega’s voor meer informatie via 0413 314132.


WIEG Het Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (‘WIEG’) is door de Eerste kamer aangenomen. Door het wetsvoorstel krijgen werknemers na de bevalling van hun partner recht op geboorteverlof. Het kraamverlof van twee dagen komt hiermee te vervallen. Werknemers hebben na de bevalling van hun partner onder andere recht op het volgende verlof:

Per 01 januari 2019:

Calamiteitenverlof: volledige loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling.
Geboorteverlof: loondoorbetaling voor eenmaal de wekelijkse arbeidsuur; wanneer een werknemer 32 uur werkt, heeft hij/zij dus recht op 32 uur. Dit kan binnen vier weken na de bevalling worden opgenomen.
Adoptie- en pleegverlof: er kan verlof worden opgenomen voor een periode van zes weken, vanaf vier weken voor de eerste dag van de feitelijke opnemen ter adoptie tot 22 weken. Het verlof is zonder behoud van loon, maar er kan aanspraak worden gemaakt op een uitkering van 100% van het dagloon.

Per 01 januari 2020:

Aanvullend geboorteverlof: vijf maal de wekelijkse arbeidsuur. Dit kan binnen zes maanden na de bevalling worden opgenomen. Dit verlof kan slechts worden opgenomen indien het geboorteverlof geheel verbruikt is. Tijdens dit aanvullend verlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon.
Mocht u advies willen omtrent de WIEG of de toepassing hiervan, dan kunt u contact opnemen met één van de collega’s van Sonell via 0413 314132.
Toepassing 150-kilometercriterium

De 30%-regeling moet het bedrijfsleven beter in staat stellen om werknemers met een schaarse specifieke deskundigheid uit het buitenland aan te trekken. De regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning als netto vergoeding kan worden uitbetaald. De regeling geldt alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Volgens de Hoge Raad moet aan de hand van de feiten worden beoordeeld of aan de op het moment van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst geldende voorwaarden is voldaan. Hof Den Haag was van oordeel dat het moment waarop de werkzaamheden beginnen, bepalend is voor de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

De procedure had betrekking op het per 1 januari 2012 ingevoerde 150-kilometercriterium. Dat criterium houdt in dat de 30%-regeling niet van toepassing is op een uit het buitenland aangeworven werknemer die voorafgaand aan zijn tewerkstelling in Nederland op niet meer dan 150 kilometer van de grens met Nederland woonde. Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat dit criterium niet geldt als de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2012 is gesloten. Op dat moment bestond het 150-kilometercriterium nog niet.